มิติและมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำถามเบื้องต้น

  • ทรัพยากรหมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
  • สิ่งแวดล้อมหมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
  • การอนุรักษ์หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
  • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมายความว่าอย่างไร ทำได้อย่างไรบ้าง
  • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์อย่างไร
  • อุปสรรคในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก่อะไรบ้าง
  • การเมืองหรือกฎหมายมีความสำคัญอย่างไรในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารที่ควรอ่าน

Advertisements