การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

คำถามเบื้องต้น (๑)

 • สิ่งแวดล้อมหมายความว่าอย่างไร อาจแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท ประเภทใดบ้าง
 • natural environment หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • built environment หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • ทรัพยากรธรรมชาติหมายความว่าอย่างไร
 • biotic resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • abiotic resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • renewable resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • non-renewable resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • potential resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • actual resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • reserve resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • stock resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • ทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร
 • เหตุใดมนุษย์จำเป็นต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • มนุษย์สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

เอกสารที่ควรอ่าน

คำถามเบื้องต้น (๒)

 • การพัฒนาที่ยั่งยืนหมายความว่าอย่างไร
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนมีประโยชน์อย่างไร
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนมีประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไร

เอกสารที่ควรอ่าน

 

 

Advertisements