กฎหมายว่าด้วยแร่และปิโตรเลียมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำถามสำคัญ

  • พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ มีหลักการอย่างไร มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ประการใด
  • พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ มีหลักการอย่างไร มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ประการใด

เอกสารที่ควรอ่าน

  • พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
  • พระราชบัญญํติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
Advertisements