กฎหมายว่าด้วยมลพิษกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำถามสำคัญ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหลักการอย่างไร มีบทบัญญัติว่าด้วยมลพิษที่เป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ประการใด

เอกสารที่ควรอ่าน

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

Advertisements