กฎหมายว่าด้วยป่าไม้และสัตว์ป่ากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำถามสำคัญ

  • พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มีหลักการอย่างไร มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ประการใด
  • พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มีหลักการอย่างไร มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ประการใด
  • พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มีหลักการอย่างไร มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ประการใด
  • พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหลักการอย่างไร มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ประการใด
  • พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหลักการอย่างไร มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ประการใด

เอกสารที่ควรอ่าน

  • พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
  • พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
  • พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
  • พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
  • พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
Advertisements