แนวทางการศึกษา

ขอต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่วิชา LW346 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยความยินดี

วิชา LW346 เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วิชานี้มุ่งหมายให้นักศึกษาได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ หลักสหวิทยาการในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายของรัฐ องค์กร มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่น ๆ ในการวางแผน การจัดการ การใช้และการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการมลพิษ

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้แล้ว นักศึกษาสมควรมีความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 • หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ
 • หลักสหวิทยาการในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • นโยบายของรัฐ องค์กร มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่น ๆ ในการวางแผน การจัดการ การใช้และการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการมลพิษ

การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

วิชา LW346 จัดการเรียนการสอนด้วยการบรรยายเชิงอภิปราย สำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ประกอบด้วย

 • คุณธรรมและจริยธรรม นักศึกษาที่ร่วมการบรรยายและการอภิปรายในชั้นเรียนวิชานี้อย่างสม่ำเสมอ จักได้รับการพัฒนาจิตสำนักว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ความรู้ นักศึกษาที่ร่วมการบรรยายและการอภิปรายในชั้นเรียนวิชานี้อย่างสม่ำเสมอ จัดได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ หลักสหวิทยาการในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายของรัฐ องค์กร มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่น ๆ ในการวางแผน การจัดการ การใช้และการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการมลพิษ
 • ทักษะทางปัญญา นักศึกษาที่ร่วมการบรรยายและการอภิปรายในชั้นเรียนวิชานี้อย่างสม่ำเสมอ จักได้รับการพัฒนาการประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจดังกล่าวข้างต้นประกอบกับจิตสำนึกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาที่ร่วมการบรรยายและการอภิปรายในชั้นเรียนวิชานี้อย่างสม่ำเสมอ จักได้รับการพัฒนาทักษะในการค้นคว้าเอกสารประกอบการเรียนจากอินเตอร์เน็ต

ทั้งนี้ พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาดังกล่าวมานี้จักได้รับการประเมินผลด้วยการสอบปลายภาค

สำหรับกำหนดการสอบปลายภาค คณะฯ จักได้แจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป

ตำรา หนังสือหรือเอกสารอ่านประกอบ

 • Wikipedia, Environment (biophysical). As at 20 June 2013.
 • Wikipedia, Natural environment. As at 20 June 2013.
 • Wikipedia, Built environment. As at 20 June 2013.
 • Wikipedia, Natural resources. As at 20 June 2013.
 • Wikipedia, Sustainable development. As at 20 June 2013.
 • Wikipedia, Our Common Future. As at 20 June 2013.
 • United Nations, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987. As at 20 June 2013.
 • พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ยั่งยืน พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๖. ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖.
 • อำนาจ วงศ์บัณฑิต. กฎหมายสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, ๒๕๕๐.
 • อุดมศักดิ์ สินธิพงศ์. กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, ๒๕๕๔.
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙). ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖.
 • คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี: นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔. ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖.
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕.
 • ประมวลกฎหมายอาญา.
 • ประมวลกฎหมายที่ดิน.
 • พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑.
 • พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗.
 • พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘.
 • พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓.
 • พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗.
 • พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑.
 • พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔.
 • พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔.
 • พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗.
 • พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕.
 • พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕.
 • พระราชบัญญัตแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐.
 • พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔.
 • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖.
 • พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐.
 • พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗.
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘.
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒.
 • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒.
 • พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕.
 • พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕.
 • พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕.
 • พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒.
 • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕.

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดู จัดเก็บหรือพิมพ์ กฎหมายต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แผนการบรรยาย

การบรรยายวิชานี้จัดขึ้นทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. และเวลา ๑๕.๓๐ น. มีรายละเอียดดังนี้Classes.001

อนึ่ง ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน จนถึงวันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ บรรยายที่ห้อง ๗๔๐๓ และที่ห้อง ๓๙๑ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม จนถึงวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

Advertisements